skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van de artikelen die door Italjet e-Bikes Netherlands op de markt worden gebracht als onderdeel van een systeem voor verkoop op afstand via een e-commercesite. Alle aankoopcontracten voor producten, gesloten via de website www.italjet-ebikes.nl , volgens de daarin aangegeven procedures, zullen worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, die een integraal en wezenlijk deel daarvan vormen. Wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van kracht op het moment dat ze op de website worden gepubliceerd en zijn alleen van toepassing op later afgesloten verkopen. De referentiewetgeving is het wetgevingsdecreet 6/9/2005 nr. 206 (consumentenwetboek) dat exacte plichten voor de verkoper en hetzelfde aantal specifieke rechten voor de klant bevat. Het assortiment producten op onze webshop is bedoeld voor consumenten en professionals. Voor de toepassing van de algemene voorwaarden betekent “consument” elke natuurlijke persoon die de producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteiten (artikel 3, letter a) van wetsdecreet nr. 206/2005, ” Consumer Code “), professionals: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de producten koopt in het kader van zijn zakelijke, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit of zijn tussenpersoon (artikel 3, letter b. Van de consumentenwet).
De koper, die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verklaart tevens op eigen verantwoordelijkheid meerderjarig te zijn.

A) BESTELLINGEN
Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door Italjet e-Bikes Netherlands, gevestigd aan Sint Eloijstraat 1 5211 ZA te ’s-Hertogenbosch, +31(0) 6 46 11 95 66 – KvK 74328239

.  Aankooporders op de website www.italjet-ebikes.nl moeten volledig worden ingevuld en moeten de elementen bevatten die nodig zijn voor de exacte identificatie van de bestelde producten en de plaats van levering. Het antwoord op dit aankoopvoorstel van Italjet e-Bikes Netherlands, dat per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven adres, is slechts een bevestiging van ontvangst van de voorgestelde aankoop. De voorgestelde aankoop wordt alleen als geaccepteerd beschouwd en het verkoopcontract met de klant wordt gesloten wanneer we een e-mail sturen naar de klant met de factuur of het tijdstip waarop de goederen worden verzonden. De klant kan de producten kopen in de elektronische catalogus op de website www.italjet-ebikes.nl en in de hoeveelheden die op voorraad zijn. Als een bestelling groter is dan de hoeveelheid die er in het magazijn is, wordt de aankoop alleen geaccepteerd voor de beschikbare producten of met de beschikbaarheidstermijn.
In dit geval wordt de klant op de hoogte gebracht en kan hij de bestelling intrekken, wijzigen of een vervangend product bestellen. De klant moet www.italjet-ebikes.nl onmiddellijk op de hoogte stellen van fouten of weglatingen in de betalingsvoorwaarden en prijzen in het document voor orderacceptatie.

B) PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN
De verkoopprijzen van de weergegeven producten staan vermeld op de website www.italjet-ebikes.nl op het moment van de voorgestelde aankoop en omvatten Nederlandse btw. Alle door de klant gevraagde aanpassingen worden door Italjet van tijd tot tijd beoordeeld op prijs, timing en haalbaarheid en per e-mail met de klant overeengekomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en variëren afhankelijk van de plaats van levering en worden meegedeeld op het moment van acceptatie van de bestelling. Voor leveringen buiten Nederland worden eventuele bijkomende kosten die te wijten zijn aan belastingen of heffingen die zijn vastgelegd in de regelgeving die van kracht is in de staat van bestemming, aan de klant in rekening gebracht.

C) FACTURATIE EN BETALINGEN
Alle prijzen op de website zijn inclusief Nederlandse btw. Voor elke aankoop wordt een factuur uitgegeven met een Nederlands btw-tarief (indien van toepassing) gescheiden.
Om een reguliere factuur te kunnen verstrekken, moet u de persoonlijke gegevens of de bedrijfsnaam opgeven waarnaar deze op het bestelformulier zal worden verzonden (met btw-nummer).

Betaling kan geschieden met:
– Bankoverschrijving
(indien binnen 7 dagen na verzending van de bestelling de bankoverschrijving of ontvangst niet is ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd).

D) VERZENDING EN LEVERING
Italjet e-Bikes Netherlands levert de geselecteerde en bestelde producten aan klanten, aan het doeladres dat is opgegeven op de bestelling. Als de ontvanger afwezig is op het moment van aflevering, zal de koerier het pakket (en) op voorraad zetten en zal Italjet een nieuwe leverdatum met de klant vaststellen. De levering wordt uitgevoerd door de vervoerders op wegniveau. Bij aflevering van de goederen wordt aanbevolen om hun correspondentie en integriteit te controleren. Eventuele schade of ontbrekende pakketten moeten onmiddellijk worden gemeld door middel van een stipulatie op het vervoersdocument, waarbij contextuele communicatie per e-mail wordt gegeven.
Italjet e-Bikes Netherlands kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door een vertraging in de aflevering of schade aan de goederen tijdens het transport door de koerier. Italjet e-Bikes Netherlands zal alleen zorgen voor de vervanging van beschadigde onderdelen als het pakket is beschadigd en de ontvanger het pakket accepteert met een bepaling.
We adviseren u om ons een telefoonnummer te geven waarop wij u kunnen bereiken met als enig doel het mogelijke contact met de koerier in geval van leveringsproblemen.
Italjet-fietsen worden volledig geassembleerd en gereguleerd door gekwalificeerde technici bij ons bedrijf. Sommige specifieke onderdelen zijn om veiligheidsredenen niet in de doos gemonteerd. Daarom moet de consument deze onderdelen monteren zodra ze de fiets ontvangen. Indien nodig is onze klantenservice beschikbaar voor hulp bij het samenstellen van deze onderdelen.
Tenzij anders overeengekomen met de klant, kiezen we naar eigen goeddunken de verzendmethoden en het transportbedrijf, in overeenstemming met de behoeften van de klant en zoals aangegeven op onze webshop.

E) RECHT VAN INTREKKING
Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zoals vereist door het wetsbesluit. Nr. 206 van 6/9/2005 (Consumentencode) met betrekking tot een of meer van de gekochte producten, hebben zij het recht om deze binnen 14 dagen na de datum van ontvangst op schriftelijke communicatie te laten versturen naar: italjetebikesnetherlands@gmail.com.
In dit geval krijgt de klant de volledige waarde van de geretourneerde producten terug, mits deze in perfecte staat, zonder gebruikssporen en compleet met de originele verpakking worden teruggestuurd. De verzendkosten voor het terugzenden van de producten worden doorberekend aan de klant. De terugbetaling van de waarde van de terugzending geschiedt, na controle van de integriteit en conformiteit van de geretourneerde producten, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen op maat of duidelijk aangepast op het specifieke verzoek van de klant.

F) GARANTIE
Italjet garandeert haar producten tegen fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden, met uitzondering van de batterij met een garantieperiode van 12 maanden, die de eerste zes maanden volledig is gedekt en de garantie 50% van de reparatie- of vervangingskosten voor de volgende periode van zes maanden dekt. De e-bike garantie begint vanaf de activeringsdatum die de klant moet maken op de website van Italjet binnen tien dagen na ontvangst van het voertuig, voor andere artikelen vanaf de datum van ontvangst van de goederen.
Italjet e-Bikes Netherlands behoudt zich het recht voor om te beoordelen of het defecte onderdeel moet worden gerepareerd of vervangen. In het geval een defect onderdeel door een nieuw onderdeel wordt vervangen, eindigt de garantie altijd wanneer de oorspronkelijke garantie vervalt. De door Italjet geboden garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage als gevolg van normaal gebruik en gebruik. De conventionele garantie vervalt in het geval van:

– niet-activering van de garantie op de manieren en volgens de beschreven voorwaarden;
– verlies of gebrek aan aankoopfactuur;
– het niet naleven van het onderhoud en de aanbevelingen die worden beschreven in de “gebruikershandleiding” en in de handleiding “gebruik en onderhoud van de batterij”;
– ongepast of nalatig gebruik;
– reparatie of demontage zonder voorafgaande toestemming van Italjet;
– montage van niet-originele reserveonderdelen en accessoires;

Bovendien dekt het geen schade en defecten ten gevolge van ongelukken, overbelastingen en is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt in enige vorm van sportcompetitie.
De garantie is internationaal en wordt, als de machine wordt verkocht, overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De conventionele garantie dekt arbeidskosten en transportkosten.
Opgemerkt dient te worden dat de voornoemde algemene voorwaarden van de contractuele garantie die door Italjet wordt aangeboden, geen afbreuk doen aan de verplichte rechten die aan de natuurlijke persoon worden verleend, gedefinieerd als “consument”, door de Europese Richtlijn 1999/44 / EG. De door Italjet aangeboden conventionele garantie is toegevoegd en vervangt niet de garantie waarin deze richtlijn voorziet.

G) TOEPASSELIJKE WET
De online door de klant op de website www.italjet-ebikes.nl vermelde contracten worden beheerst door de Italiaanse wet. Hoewel hierin niet uitdrukkelijk is voorzien, zijn de toepasselijke wetten van toepassing op de relaties en omstandigheden die zijn vastgelegd in het online contract dat door de klant met Italjet e-Bikes Netherlands.
Alle clausules die deel uitmaken van de ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN moeten expliciet door de klant worden aanvaard, anders is het onmogelijk om de bestelling te voltooien. Hiertoe worden ze aan het einde van de bestelling opnieuw voorgesteld en zijn ze onderworpen aan de activering van een acceptatiecontrole door de klant.

 

Back To Top