skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument de koop op afstand kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag van levering van het product;
Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Italjet E-bikes Netherlands in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem/haar gericht is, op te slaan op een manier die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroeping: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Italjet E-bikes Netherlands: Italjet E-bikes Netherlands B.V.;
Overeenkomst: een bindende overeenkomst tussen de Consument en Italjet E-bikes Netherlands;
Overeenkomst op afstand: iedere Overeenkomst tussen de Consument en Italjet E-bikes Netherlands die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Italjet E-bikes Netherlands en/of in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruikt wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit
Naam ondernemer:              Italjet E-bikes Netherlands B.V.
Bezoekadres:                          Sint Eloijstraat 1, 5211 ZA te ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer:                 +31(0) 6 12 632 935
E-mailadres:                           info@italjet-ebikes.nl
KvK nummer:                         74328239
BTW-identificatienummer: NL8598.57.219.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Italjet E-bikes Netherlands en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Italjet E-bikes Netherlands en de Consument.

Uiterlijk voor of bij het sluiten van de Overeenkomst worden deze Algemene voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld.

Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de Consument, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen
De offertes en aanbiedingen bevatten de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, en de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan. De door Italjet E-bikes Netherlands gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes en aanbiedingen zijn in beginsel geldig voor de duur van 30 (zegge: dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gesteld in euro.

De offertes en aanbiedingen bevatten zodanige informatie zodat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding daarvan zijn verbonden, zoals de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Italjet E-bikes Netherlands, de wijze van het tot stand komen van de Overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Italjet E-bikes Netherlands met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het recht op Herroeping.

Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in de offertes en aanbiedingen binden Italjet E-bikes Netherlands niet.

Artikel 5 – Overeenkomst
De Overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de Consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Bevestiging van de Overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de Consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Italjet E-bikes Netherlands onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Italjet E-bikes Netherlands passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de Consument elektronisch kan betalen neemt Italjet E-bikes Netherlands zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.

Artikel 6 – Levering
De door Italjet E-bikes Netherlands opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 (zegge: honderdtwintig) dagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument daarvan binnen 30 (zegge: dertig) dagen bericht.

Italjet E-bikes Netherlands zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij het in ontvangst nemen van de producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Italjet E-bikes Netherlands kenbaar heeft gemaakt.

Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, zal Italjet E-bikes Netherlands zich inspannen een vervangend product te leveren. Het staat de Consument vrij het vervangend product kosteloos te weigeren. Uiterlijk bij de bezorging zal de Consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.

Indien de Consument niet op de vervaldag betaalt, is Italjet E-bikes Netherlands gerechtigd om iedere verdere levering van het product dan wel de dienst te weigeren of op te schorten totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 – Herroeping
Bij de aankoop van producten op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (zegge: veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product.

De Consument heeft het recht van Herroeping uitsluitend indien het betreffende product compleet, onbeschadigd en ongebruikt is, en in de originele verpakking wordt teruggezonden. Hij/zij zal het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.

Indien de Consument gebruik maakt van het recht van Herroeping, meldt hij/zij dit binnen de Bedenktijd zoals genoemd in artikel 7.1 door middel van een e-mail aan info@italjet-ebikes.nl. Italjet E-bikes Netherlands zal de Consument zo spoedig mogelijk na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen van de melding van Herroeping.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag van Herroeping, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij/zij deze aan Italjet E-bikes Netherlands. Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan.

Indien de Consument gebruik maakt van het recht tot Herroeping, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

Eventuele schade of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retour transport zijn de verantwoordelijkheid en komen voor rekening van de Consument.

Indien de Consument een bedrag heeft betaald, zal Italjet E-bikes Netherlands dit bedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen aan de Consument terugbetalen minus de eventuele kosten voor de terugzending.

Het recht op Herroeping is niet van toepassing op de levering van producten op maat of producten die duidelijk zijn aangepast op specifiek verzoek van de Consument.

Bij aankoop anders dan op afstand, heeft de Consument geen recht op Herroeping.

Artikel 8 – Garantie
Italjet E-bikes Netherlands staat er voor in dat haar producten de eigenschappen bezitten, die gelet op alle omstandigheden van het geval voor een normaal gebruik nodig zijn.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, biedt Italjet E-bikes Netherlands een garantie op haar producten voor productiefouten gedurende een periode van 24 (zegge: vierentwintig) maanden.

Voor de batterij geldt een afwijkende aanvullende garantieperiode van 12 (zegge: twaalf) maanden, waarbij de garantie de eerste 6 (zegge: zes) maanden volledig is en de garantie de laatste 6 (zegge: zes) maanden beperkt is tot een dekking van 50% (zegge: vijftig procent) van de reparatie- of vervangingskosten.

Indien Italjet E-bikes Netherlands in een specifiek geval een aanvullende garantie biedt, is deze geldig vanaf de dag waarop de Consument de aanvullende garantie heeft geregistreerd op de website van Italjet E-bikes Netherlands, hetgeen hij/zij binnen 10 (zegge: tien) dagen na levering dient te doen.

Italjet E-bikes Netherlands behoudt zich het recht voor om te beoordelen of het gebrekkige onderdeel dient te worden gerepareerd of vervangen. In het geval een gebrekkig onderdeel door een nieuw onderdeel wordt vervangen, eindigt de door Italjet E-bikes Netherlands geboden garantietermijn altijd op het moment dat de oorspronkelijke garantie eindigt.

De door Italjet E-bikes Netherlands geboden garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slijtage door normaal gebruik, gebreken die het gevolg zijn van ongelukken en overbelastingen, en voor producten die gebruikt worden in iedere vorm van sportcompetities.

De door Italjet E-bikes Netherlands geboden garantie vervalt in het geval:
De Consument geen bewijs van aankoop kan overleggen;
De aanwijzingen en/of voorschriften voor onderhoud en deugdelijk gebruik zoals beschreven in de gebruikshandleiding en de handleiding ‘Gebruik en onderhoud van de batterij’ niet (voldoende) worden nageleefd;
Sprake is van onjuist of nalatig gebruik;
Reparatie of demontage plaatsvindt zonder voorafgaande toestemming van Italjet E-bikes Netherlands;
Niet-originele reserveonderdelen en accessoires worden gemonteerd.

De garantie is internationaal en wordt, als het product wordt verkocht, overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Indien het beroep op garantie door de Consument buiten de reikwijdte van de wettelijke dan wel de aanvullende garantie blijkt te vallen, komen de kosten voor rekening van de Consument.

De door Italjet E-bikes Netherlands geboden garantie doet niets af aan de rechten die de Consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Italjet E-bikes Netherlands kan doen gelden op grond van de wet.

Indien een beroep op de service van Italjet E-bikes Netherlands wordt gedaan die niet valt onder de garantie zoals omschreven in de voorgaande leden, worden de kosten hiervan in rekening gebracht aan de Consument. Daarbij wordt een uurtarief van € 60,- (zegge: zestig euro) per uur gehanteerd te vermeerderen met de materiaalkosten.

Artikel 9 – Betaling
De Consument dient, voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het ingaan van de Bedenktijd, of bij het ontbreken van een Bedenktijd binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

Italjet E-bikes Netherlands kan de Consument nimmer verplichten tot een vooruitbetaling van meer dan 50% (zegge: vijftig procent) van de prijs. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen rechten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst doen gelden, alvorens de bedongen vooruitbetaling is voldaan.

De Consument is verplicht om onjuistheden in de verstrekte of de vermelde betaalgegevens onverwijld aan Italjet E-bikes Netherlands te melden.

Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Italjet E-bikes Netherlands de Consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Voldoet de Consument niet binnen de gestelde 14 (zegge: veertien) dagen het verschuldigde bedrag, dan is hij/zij de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd. Italjet E-bikes Netherlands is daarnaast gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen maximaal 15% (zegge: vijftien procent) over de openstaande bedragen tot € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro), 10% (zegge: tien procent) over de daaropvolgende € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro), en 5% (zegge: vijf procent) over de volgende € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) met een minimum van € 40,- (zegge: veertig euro). Italjet E-bikes Netherlands kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Italjet E-bikes Netherlands geleverde producten blijven eigendom van Italjet E-bikes Netherlands totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Italjet E-bikes Netherlands gesloten Overeenkomst is nagekomen.

Het product is voor risico van de Consument vanaf het moment van levering. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde product door een oorzaak die niet aan Italjet E-bikes Netherlands kan worden toegerekend, blijft de Consument de koopsom volledig verschuldigd.

De Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden dan wel andere wijze te bezwaren met andere zekerheidsrechten.

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling
Klachten die de Consument heeft over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Italjet E-bikes Netherlands.

Bij een binnen bekwame tijd ingediende klacht stelt de Consument Italjet E-bikes Netherlands in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht terecht blijkt te zijn, verleent de Consument aan Italjet E-bikes Netherlands een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die in verband met een Overeenkomst, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen – tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch. Tevens is het mogelijk voor de Consument om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Back To Top